Pravilnik

PRIHVATANJE OPŠTIH USLOVA KORIŠTENJA

Ovdje definirane odredbe (“Uslovi korištenja”) odnose se na korištenje web stranica www.ksreha.ba, kao i svih ovdje ponuđenih sadržaja. Korištenjem ovih web stranica i ponuđenih sadržaja prihvatate sve uslove koje je definirala firma BH Recycling d.o.o. Bjelašnička bb, Hadžići – Pazarić, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu BH Recycling).
BH Recycling uslove korištenja može povremeno ažurirati, pa Vas molimo da ih s vremena na vrijeme provjerite. Vaše korištenje ovih web stranica i nakon ažuriranja podrazumijeva Vaš pristanak na takve modificirane uslove. Ako se s ovim Opštim uslovima korištenja ne slažete, niste ovlašteni za pristup i korištenje ovih web stranica i ponuđenih sadržaja na njima.

AUTORSKA PRAVA (COPYRIGHT)

BH Recycling ima autorsko pravo na sadržaj ovih web stranica. Od strane firme BH Recycling ste ovlašteni za pregled, preuzimanje, ispis, kopiranje, distribuiranje i upotrebu sadržaja objavljenog na ovim web stranicama ako su zadovoljeni slijedeći uslovi: nisu učinjene nikakve modifikacije bez prethodnog pismenog odobrenja firme BH Recycling i materijali se koriste samo u svrhu informiranja, te u lične ili nekomercijalne svrhe.
Svako pregledanje, preuzimanje, upotreba i dr. bilo kojeg dokumenta objavljenog na ovim web stranicama, podrazumijeva Vaše prihvatanje Opštih uslova korištenja ovih web stranica.
Ako se s izloženim Opštim uslovima korištenja ne slažete, svako pregledavanje, preuzimanje, kopiranje ili prosljeđivanje sadržaja, bilo elektronskim ili nekim drugim putem, nije Vam dopušteno. Ako ste zainteresirani za upotrebu ovih web stranica ikako drugačije od gore opisanog, molimo kontaktirajte firmu BH Recycling putem kontakt informacija objavljenih na ovim web stranicama.

IZMJENA ILI DOPUNA SADRŽAJA/UKIDANJE SERVISA/WEB STRANICA

Firma BH Recycling zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web stranicama ksreha.ba bez prethodne najave. Sadržaj na web stranicama firme BH Recycling redovno se ažurira.
Firma BH Recycling ima pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga modificirati ili ukinuti ove web stranice ili web usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodne obavijesti. Firma BH Recycling neće biti odgovorno ni Vama niti nekoj trećoj strani za promjenu ili ukidanje bilo koje od ovih web stranica ili web servisa. Stavke ovih Opštih uslova korištenja su važeće uprkos mogućem ukidanju ovih web stranica ili ponuđenih web servisa.
LINKOVI

Firma BH Recycling u svom sadržaju ima linkove za druge web stranice ili izvore. Firma BH Recycling NIJE odgovorna za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, a NIJE odgovorna niti za sadržaj koji je putem njih dostupan, mogućnost korištenja ili tačnost ovih sadržaja. Linkove koristite na ličnu odgovornost.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

NAPOMENA:
FIRMA BH Recycling NE GARANTIRA:

DA JE SADRŽAJ NA OVIM WEB STRANICAMA OSLOBOĐEN OD POGREŠAKA ILI POGODAN ZA SVAKU SVRHU;
DA ĆE OVE WEB STRANICE ILI WEB USLUGE FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA ILI PREKIDA;
DA ĆE BITI ODGOVARAJUĆI ZA VAŠE POTREBE, ODNOSNO NAMJERAVANE UPOTREBE;
DA IMPLEMENTIRANJE TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNI ZNAK ILI OSTALA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

PRESTANAK KORIŠTENJA

FIRMA BH Recycling NI U KOM SLUČAJU NIKOME NIJE ODGOVORNO ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU OD UPOTREBE OVIH WEB STRANICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK DOBITI, PREKID U RADU, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠIM SISTEMIMA ZA OBRADU PODATAKA ILI DRUGAČIJE, ČAK I KAD SMO IZRIČITO OBAVIJEŠTENI O TAKVIM ŠTETAMA.
MODIFICIRANJE OPŠTIH USLOVA KORIŠTENJA

Bilo kakve izmjene i dopune ovih Opštih uslova korištenja neće biti važeće ako iste nisu objavljene od strane firme BH Recycling na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama od strane firme BH Recycling odmah postaje važeća, a svako dalje korištenje ovih web stranica ili ponuđenih web usluga podrazumijevati će Vaše prihvatanje izmijenjenih odredbi.
Vlasnik ovih web stranica je:

BH Recycling d.o.o.
Bjelašnička bb
Hadžići – Pazarić, BiH
Sve upite koji se odnose na ove Opšte uslove korištenja možete uputiti na gore navedenu adresu ili nas kontaktirati putem obrasca.
Zahvaljujemo Vam se na posjeti i korištenju naših web stranica.