Politika Kvaliteta

Sve poslovne aktivnosti kompanije BH RECYCLING d.o.o. su okrenute ka što kvalitetnijem sakupljanju i preradi sekundarnih sirovina, kao i zadovoljenju potreba svih naših poslovnih partnera. Posebnu pažnju poklanjamo brizi i edukaciji naših zaposlenih kao i što boljem očuvanju okoliša.

 

Shodno svemu navedenom, naša politika kvalitete je slijedeća:

 

  • Obavljanje svih poslovnih aktivnosti u skladu sa zakonima BiH.
  • Kvalitetno upravljanje kompanijom, stručnost menadžmenta i što bolja efikasnost u istom.
  • Osposobljenost svih zaposlenih i rad u skladu sa važećim zakonima iz oblasti „zaštite okoliša“ i „zaštite na radu“.
  • Konstantno usaglašavanje i uvođenje svih potrebnih standarda za efikasnije poslovanje.
  • Svakodnevno provođenje aktivnosti ka što boljem očuvanju životne okoline.
  • Obavljanje svih aktivnosti za što bolje i kvalitetnije odnose sa svim poslovnim partnerima, kao i svim budućim zainteresovanim strankama.
  • Stvaranje što boljih uslova za okoliš i očuvanje.
  • Zapošljavanje stručnog osoblja, kao i stalna edukacija i usavršavanje radi što boljeg i efikasnijeg poslovanja.
  • Sprovođenje svih zakonskih normi radi spriječavanja eventualnih povreda na radu.
  • Uvođenje i stalna ulaganja u modernizaciju kompanije, kao i primjenjivanje novih tehnologija u cilju povećanja kvaliteta usluga, proizvoda i zaštite okoliša.